Normativa de préstec

books-ga24e455cd_1920

REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

SERVEI DE LA SALA DE LECTURA

1. Per al bon funcionament de la biblioteca, cal respectar el silenci i l’ordre i no ocasionar molèsties als altres lectors o lectores. La biblioteca és un espai de recerca, consulta d’informació o lectura individual.
2. Les cadires i taules han de quedar ordenades, després del seu ús els i les alumnes han de deixar les cadires correctament ubicades al seu lloc.
3. Per raons de seguretat i d’higiene, a la biblioteca no es pot prendre cap aliment o beguda. La persona que no respecti aquestes normes bàsiques de convivència serà expulsada i pot ser exclosa dels serveis de la biblioteca durant un temps determinat.
4. Els usuaris poden accedir lliurement a tots els documents. Es pot retornar directament les enciclopèdies i diccionaris a les prestatgeries.
5. La informació és part essencial dels serveis de la biblioteca. Es pot preguntar lliurement al personal de la biblioteca.
6. Es pot accedir als documents audiovisuals amb presència del bibliotecari o bibliotecària.

SERVEI DE PRÉSTEC

1. Tots els/les alumnes matriculats al Centre tenen dret al servei de préstec de llibres de la biblioteca. Així com tota la resta de la comunitat educativa.
2. Poden ésser prestats tots els llibres juvenils, catalogats i amb els teixells corresponents. No es poden prestar les enciclopèdies i els diccionaris. Per norma general, cada persona es pot emportar com a màxim 3 llibres.
3. El període de préstec és rigorosament de 15 dies. Malgrat tot s’admetrà una renovació de quinze dies més que s’haurà de notificar al bibliotecari o bibliotecària sempre abans de finalitzar el préstec.
4. En cap cas s’admetrà una pròrroga notificada fora del termini establert. Tot alumne que retorni el llibre fora del període de préstec serà advertit en una primera ocasió. A partir d’aquest moment, si aquest alumne reincideix a retornar els llibres amb retard, no podrà utilitzar el servei de préstec durant la resta del curs.
5. Si una persona perd o fa malbé un document, ho ha de notificar immediatament a la biblioteca i l’ha de reposar o abonar-ne l’import.
6. Si un alumne infringeix aquesta normativa o es nega a complir-la, el seu cas passarà a estudi per la direcció i, si cal, serà considerat com una falta de disciplina greu.
7. Tots els llibres hauran de ser retornats tres dies abans de finalitzar les classes sota sanció greu a determinar.
8. Cal tenir cura dels documents deixats en préstec i, per tant, és indispensable: no doblegar les cobertes ni les pàgines dels llibres; no retallar ni subratllar els documents, etc.

PROFESSORAT I ALTRES MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

1. Tot el professorat del Centre, així com tota la resta de la comunitat educativa, poden tenir accés al material de la biblioteca. Es recomana acudir-hi dins els horaris de préstec, que seran a l’hora del primer pati, per facilitar l’organització i el funcionament de la biblioteca.
2. No es pot agafar en préstec cap document sigui llibre, enciclopèdia, diccionari, DVD, etc. sense la presència del bibliotecari o bibliotecària.
3. El període màxim de préstec de llibres serà de 15 dies, prorrogable 15 dies. En cas de necessitar un major nombre de dies o considerar que el seu emplaçament idoni és al departament i no la biblioteca, s’haurà de notificar a la persona encarregada de la biblioteca escolar.

FUNCIONS PROFESSORAT ENCARREGAT BIBLIOTECA

1. Atendre als alumnes que utilitzen la Biblioteca, facilitant-los l’accés a diferents fonts d’informació i orientant-los sobre la seva utilització.
2. Endreçar en els prestatges corresponents els llibres consultats pels alumnes en la sala.
3. Assegurar-se de tancar la porta i apagar llums i ordinadors.
4. Vetllar pel compliment de les normes d’ús de la Biblioteca i intentar que existeixi un bon ambient d’estudi.
5. Sota cap condició poden haver-hi alumnes sols a la Biblioteca sense professorat.
6. El o la professora de guàrdia no s’encarregarà del préstec, ni de devolucions ni de cap altra gestió pròpia del bibliotecari. El préstec es realitzarà a tots els primers esplais.